สาระการเรียนรู้                 

         

รหัสสาระ

พิมพ์สรุปผลของสาระการเรียนรู้

1011

 วิทยาศาสตร์

1021

 คณิตศาสตร์

1031

 ภาษาต่างประเทศ

1041

 ภาษาไทย

1051

 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1061

 สุขศึกษาและพลศึกษา

1071

 ศิลปะและดนตรี

1081

 การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์)

1082

 การงานอาชีพฯ (งานบ้าน)

1083

 การงานอาชีพฯ (งานเกษตร)

1084

 การงานอาชีพฯ (งานช่าง)

1085

 การงานอาชีพฯ (งานห้องสมุด)

1086

 การงานอาชีพฯ (งานธุรกิจ)

1087

 การงานอาชีพฯ (งานประดิษฐ์)

1091

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1101

 งานแนะแนว

1080

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1000

 แผนงานโรงเรียน