เข้าสู่ระบบ  โดย ...>  

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ

บุคคลทั่วไป


 

 


ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ประจำปีการศึกษา 2564  สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

 

 

               

ผู้พัฒนาระบบ :    ครูยมนา  สุขหอม
โทร. 095 682 1352     e-mail : yomanaBW@gmail.com