เข้าสู่ระบบ  โดย ...>  

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ


Download คู่มือ SAR (กำลังดำเนินการ)

 


ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ประจำปีการศึกษา 2561  สังกัด สพม.35

 

 

               

ผู้พัฒนาระบบ :    ครูยมนา  สุขหอม
โทร. 095 682 1352     e-mail : yomanaBW@gmail.com