อาคารศูนย์กีฬา


ชั้น 2 อาคารสมรรถเกียรติ


อาคารวิบุลพล1สนามฟุตบอล

นางสุปราณี  เป็งบังวัน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง