กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

     

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และอัตลักษณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

วิสัยทัศน์

               จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่ส่งผลให้ผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

         ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

          ๒. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ที่ส่งผลต่อการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะด้วยการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียงเป็นผู้นำ ผู้ตามที่มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

เป้าประสงค์

       ๑.  คณะครูประจำกลุ่มสาระ ฯ มีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

       ๒.  กลุ่มสาระฯ มีผลงานการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ                

            ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

       ๓.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่น 

            การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       ๔.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะและศักยภาพด้านวิชาการ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม  

            มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

อัตลักษณ์

รักความเป็นไทย  ประชาธิปไตยเป็นวิถี

ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล


ข่าวประชาสัมพันธ์

    ๑. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยใช้ปัญหา จะดำเนินการอบรมในวันที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมเสือป่า

    ๒. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   การตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน   มอบรางวัล   ร้องเพลง  เล่นเกม  การจัด นิทรรศการของนักเรียน   

    ๓. ขอเชิญร่วมกิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ ที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ภาพกิจกรรม