ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บเพจของกลุ่มสาระฯ" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารมานิตธำรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลั


        ขอแสดงความยินดี     กับนักเรียน Gifted Math ระดับชั้น ม.3 และ ม.6     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย            ที่สอบได้คะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ปี 2559

     กิจกรรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

>> เรียนเพิ่มพูนประสบการณ์        ม.4-5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

>> เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560     

>> เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       วันที่17-18 สิงหาคม 2560 

กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ          
   คณิตศาสตร์ 2560

>> พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560

>> โครงการสอนเสริม  เตรียมความพร้อมให้นักเรียน  ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 ม.ต้น และ ม.ปลาย

>> เชิญชวนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ สมัครสอบ      คัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cmu.ac.th

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้รับการคัดเลือก      เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทักษะคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม ยูเมะพลัส       "ปั้นฝัน...ปันโอกาส"     ซีซั่น 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปลุกฝัน ปั้นดาว ณ กรุงเทพฯ  
 

ผู้ดูแลระบบ : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โทร. 091-0671703     e-mail : mathsbws@gmail.com

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง