ข้อมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เอกสารเล่มสรุป SAR ปีการศึกษา 2561

เอกสารเล่มสรุป SAR ปีการศึกษา 2562

ระบบบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ภาคผนวก SAR การประเมินรอบ 4

สารสนเทศ SAR 2559 - 2561
 

    DATA SAR ปีการศึกษา 2560
    DATA SAR ปีการศึกษา 2561
    DATA SAR ปีการศึกษา 2562
    DATA SAR ปีการศึกษา 2563

    DATA SAR ปีการศึกษา 2564