การขอเปลี่ยนแผนการเรียน
และยื่นขอเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
(โควต้าภายใน) รอบ 3
ปีการศึกษา 2566


คำชี้แจง

  1. นักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนในแผนการเรียน วิทย์-คณิต
      ทุกประเภท
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในระบบอีก
  2.
นักเรียนที่ได้แผนการเรียนประเภท ศิลปศาสตร์ ทุกสาขา
      ที่
ไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ให้เข้าระบบและคลิก
     
 ยืนยันเรียนแผนที่ได้ กรณี่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน

      ให้เข้าระบบแล้วคลิก
 เปลี่ยนแผนการเรียน พร้อมทั้ง
      เลือกแผนการเรียนใหม่ 2 แผน
  3. นักเรียนที่ยังไม่ได้แผนการเรียน ให้เข้าระบบแล้วคลิก
      ยื่นขอเข้าเรียน พร้อมทั้งเลือกแผนการเรียน 2 แผน
  4. นักเรียนที่ยังไม่ได้แผนการเ รียน แล้วไม่เข้าระบบมา
      
ยื่นขอเข้าเรียน ถือว่าสละสิทธิ์  ไม่ต้องการเข้าเรียน
 

 

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว :  

รหัสประชาชน :  

ผู้ดูแลระบบ :  ครูยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ