การขอเปลี่ยนแผนการเรียน
และยื่นขอเข้าเรียนต่อชั้น ม.4
(โควต้าภายใน) รอบ 2
ปีการศึกษา 2566


คำชี้แจง

  1. นักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนในแผนการเรียนที่ได้ในรอบที่ 1
      และ
ไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
      ในระบบอีก

  2.
นักเรียนที่ยืนยันเข้าเรียนในแผนการเรียนที่ได้ในรอบที่ 1
      และ่
ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน
 ให้เข้าระบบแล้วคลิก
      เปลี่ยนแผนการเรียน พร้อมทั้งเลือกแผนการเรียนใหม่
      2 แผน
  3. นักเรียนที่ยังไม่ได้แผนการเรียน ให้เข้าระบบแล้วคลิก
      ยื่นขอเข้าเรียน พร้อมทั้งเลือกแผนการเรียน 2 แผน
  4. นักเรียนที่ยังไม่ได้แผนการเรียน แล้วไม่เข้าระบบมา
      
ยื่นขอเข้าเรียน ถือว่าสละสิทธิ์  ไม่ต้องการเข้าเรียน
 

 

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว :  

รหัสประชาชน :  

ผู้ดูแลระบบ :  ครูยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ