การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครู โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน
ปีการศึกษา 2562

ครูผู้สอนเข้าสู่ระบบ


คำชี้แจง

    1. นักเรียนเข้าสู่ระบบ

     2. ทำการประเมินการสอนของครูทุกท่าน
 ในรายวิชาที่นักเรียนเรียน โดยตอบแบบ
 ประเมินทีละวิชา

     3.  กรณีครูหนึ่งท่าน สอนนักเรียนมากกว่า
 หนึ่งวิชา ให้นักเรียนเลือกประเมินเพียงวิชาเดียว
 ต่อครูหนึ่งท่าน

    4. ผลการประเมินจะไม่มีข้อมูลของผู้ตอบ
 จะมีเฉพาะผลสรุปการประเมินเท่านั้น  นักเรียน
 จึงสามารถตอบแบบประเมินได้ตามความ
 เป็นจริง โดยไม่มีผลกระทบต่อตัวนักเรียน

 

นักเรียนเข้าสู่ระบบ

รหัสประจำตัว :  

รหัสประชาชน :  

ผู้ดูแลระบบ :  ยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ