เข้าสู่ระบบ  โดย ...>  

ครูผู้สอน

กลุ่มสาระ/แผนงาน/วิชาการ

      


 


ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

                  ข้อมูลที่ได้จากท่านในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางโรงเรียน
       ในการนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
       ค้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียนในปีต่อ ๆ ไป

                ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

 

ทีมงานผู้พัฒนาระบบ :    ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โทร. 095 682 1352     e-mail : yomanaBW@gmail.com
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง