ระบบบันทึกการสอนรายคาบ
ภาคเรียนที่ 2/2563


  คู่มือการใช้งาน (สำหรับครูผู้สอน)

  คู่มือการใช้งาน (สำหรับหัวหน้าห้อง)

  Download ไฟล์ Excel บันทึกคะแนน

  บันทึกคะแนน Online
 

ผู้ดูแลระบบ :  ครูยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ